Проектът ще се изпълнява от три научни организации: ИЕЕС-БАН, ИОНХ-БАН и ИП-БАН, които са едни от най-авторитетните в страната в областта на химическите науки и технологиите за електрохимични енергийни системи. Капацитетът и наличната научна инфраструктура на всяка една от организациите се допълват без да се дублират, така че да се гарантира успешното изпълнение на поставените цели по проекта. Между трите партньорски организации съществуват добри научни взаимоотношения. Те са партньори в националния ЦВП „Мехатроника и чисти технологии” по ОП НОИР, Научна Инфраструктура „Съхранение на Енергия и Водородна Енергетика“ (НИ СЕВЕ) и ННП „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)”, както и при изпълнение на съвместни проекти, финансирани от ФНИ и Оперативните програми.