проф. д-р Антония Стоянова

Ръководител на проекта

Области на професионален интерес

Eлектрохимични източници на ток: суперкондензаторни системи, Zn-Ni батерии, метанолови горивни елементи, водородни електрохимични преобразуватели с полимерен електролит, квантово-химични изчисления, инхибитори на корозия

доц. д-р Елефтерия Лефтерова

 

Области на професионален интерес

Физикохимия, материалознание, нанотехнологии, горивни елементи, електрокатализ, йонна проводимост, йоннопроводящи матриали, проводящи керамики, смесена проводимост.

гл.ас. д-р Галя Митрова

 

Области на професионален интерес

Ni-Zn батерии, суперкондензаторни системи, наноразмерни материали, проводими керамики.

ас. д-р Светлана Велева

 

Области на професионален интерес

Литиеви батерии, хибридни суперкондензатори, електрохимични методи за изследване, разработване на нови материали за съхранение на енергия и др.

ас. Любомир Сосеров

 

Области на професионален интерес

Хибридни суперкондензаторни системи, електрохимично материалознание, нанотехнологии.
 

Боряна Караманова

Докторант

Области на професионален интерес

Суперкондензатори и алкални батерии, изследване на пластични смазки, определяне на повърхностни функционални групи на пиролизирани оризови люспи и др.

проф. дхн Райчо Георгиев Райчев

Консултант