проф. д-р Ивайло Димитров

 

Области на професионален интерес

"Жива" анионна и катионна полимеризация, контролирана радикалова полимеризация; блокови и присадени съполимери, асоциативни полимери, полипептиди, хибридни съполимери, макромономери и функционални полимери – синтез, свойства и приложенията им в системите за пренос на биологични макромолекули и лекарствени вещества, както и като полимерни мембрани за протонно-проводими горивни клетки.

доц. д-р Христо Новаков

 

Области на професионален интерес

Синтез на полимери и блокови (амфифилни) съполимери с приложение в медицината и техниката. Изследване самоасоциирането им в органична или водна среда и формирането на (съ)полимерни нано/микро частици. Пълно охарактеризиране на полимерни материали с методите: геловопроникваща и течна хроматография; статично и динамично светлоразсейване; вискозиметрия; HPLC с електрохимична детекция; анализ на активни радикални интермедиати с електронен парамагнитен резонанс.

гл. ас. Радостина Генова Калинова

 

Области на професионален интерес

Контролирана радикалова полимеризация; полимезация с отваряне на пристен, блокови съполимери, хибридни съполимери, полипептиди, самоасоцииране на амфифилни полимери, системи за пренос на лекарствени вещества и биологични молекули.